پوشش هاي ديواره دار چند ضلعي مدلD
اين پوشش با مقطع 6 ضلعي و به صورت شيبدار دو طرفه اجرا مي گردد. در ديواره های اطراف امكان نصب پنجره های كشويي وجود دارد. دراين نوع پوشش برای عرضهای تا 7 متر از پروفيلهای نوع اول و برای عرضهای بيش از 7 متر و تا حداكثر 9/5 متر از پرو فيلهای نوع دوم  و برای عرضهای بيش از 9/5 متر از پروفيلهای نوع سوم استفاده ميگردد.
حداكثر عرض برای اجراي اين نوع پوشش 10/5 متر مي باشد

RSS
1
1
جزئیات
2
2
جزئیات
3
3
جزئیات
4
4
جزئیات
9
9
جزئیات
10
10
جزئیات
66
66
جزئیات
67
67
جزئیات
68
68
جزئیات
81
81
جزئیات
82
82
جزئیات
83
83
جزئیات
84
84
جزئیات
87
87
جزئیات
88
88
جزئیات
89
89
جزئیات
90
90
جزئیات
91
91
جزئیات
92
92
جزئیات
93
93
جزئیات
98.
98.
جزئیات
99.
99.
جزئیات
100.
100.
جزئیات
103
103
جزئیات
104
104
جزئیات
105
105
جزئیات
150
150
جزئیات
151
151
جزئیات
152
152
جزئیات
153
153
جزئیات